నాగరాజు అవ్వారి

ఒక ప్రశ్న

ఒక ప్రశ్న

  తన పాదాలను ముఖంతో క్షాళనం చేస్తున్నప్పుడు కలిగే సన్నని గిలిగింతల మెలకువతో నన్ను తనలోకి హత్తుకొని తిరిగి ఎక్కడో తనలో  ఒక ఎరుక-   యుగాల నాటిది  సదా తొలుచుకపోయే గాయమై…

Read More