నాగరాజు రామస్వామి

మరో తీరంలో….

మరో తీరంలో….

రెండు భూఖండాలను రెండు భుజాలమీద మోస్తున్న సముద్రం ఉచ్ఛ్వాస  నిశ్వాసలైన ఖండాంతర పవనం ఒక చేతిలో సూర్యుడు ఒక చేతిలో చంద్రుడు బంతాట ఆడుతున్న ఆకాశం కదలటమొక్కటే తనకు తెలిసిన విద్య అన్నట్టు…

Read More