నారాయణ స్వామి వెంకటయోగి

చిన్నతనం

చిన్నతనం

చిన్నప్పుడు నేనెప్పుడు పాలు తాగిన్నో  తెలియదు! పోయే  ప్రాణం నిలిపెటందుకు ఏ చల్లని  తల్లో అందించిన మొదటి  అమృతధార – చెంప మీద గరుకు మరక. ఏ బొమ్మల్తో ఆడుకున్ననో, ఏ ఏ…

Read More