నౌడూరి మూర్తి

Ismail poet

మూసలకు లొంగని కవి ఇస్మాయిల్

ఎందుకో చెప్పలేను గానీ, నాకు కాలేజీ రోజులనుండీ “బెల్ కర్వ్ (నార్మల్ డిస్ట్రిబూషన్)” అంటే మహా ఇష్టం. బహుశా నా ఆలోచనలు అలా ఏకీకృతం(పోలరైజ్డ్) అయిపోవడం వల్లనో ఏమో గానీ, నాకు ఒక…

Read More
052814_an_angelouread2_640

ఆమె ప్రతి అడుగూ రంగుల హరివిల్లు!

ఏ దేశకాలాలు పరీక్షించి చూసినా… ఆర్థిక వ్యత్యాసాలలో, కష్టసుఖాలనుభవించడంలో, సమస్యలు ఎదుర్కోవడంలో మనుషులందరినీ ఒక “Normal Curve” మీద గుర్తించవచ్చు.   అయితే ఈ రేఖకి ఎడమప్రక్కనున్నవాళ్ళందరూ దుఃఖంలోనే బ్రతకలేదు, కుడిపక్కనున్నవాళ్లంతా సుఖలోనే బ్రతకలేదు….

Read More
Akkadi MeghamFeatured

కాఫ్కా కథ: పల్లెటూరి డాక్టరు

ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా, జర్మను రచయిత కాఫ్కా కథ- పల్లెటూరి డాక్టర్  నేను చాలా చిక్కులోపడ్డాను. నేను అత్యవసరంగా ఒకచోటికి వెళ్ళాల్సి ఉంది. పదిమైళ్ళదూరంలోనున్న గ్రామంలో ఒక రోగి నాకోసం నిరీక్షిస్తున్నాడు. అతనికి నాకూ…

Read More
220px-Paul_Éluard_circa_1930

కిటికీ దగ్గర…

మనలో ఉత్తములైన వారికి కూడా భద్రతాభావాన్ని కలుగజేసే నిరాశావాదం మీద అంత ఖచ్చితమైన అభిప్రాయముండేది కాదు నాకు. నా మిత్రులు నన్ను చూసి పరిహసించిన రోజులున్నాయి. నే నెన్నడూ మాటలమీద అంత పట్టున్నవాడిని…

Read More
Akkadi MeghamFeatured

బిలియర్డ్స్ ఆట…

ఆల్ఫోన్స్ డాడెట్ (13 May 1840 – 16 December 1897) ఫ్రెంచి నవలాకారుడు, కథా రచయిత, కవీ. * రెండురోజులబట్టీ పోరాడుతున్నారేమో, సైనికులు పూర్తిగా అలసిపోయి ఉన్నారు. వర్షం పడుతూ, క్రిందనుండి…

Read More
Dog_team_Dawson_Yukon_1899

చలిమంట

  అప్పుడే తెల్లవారుతోంది… ఆకాశం క్రమంగా బూడిదరంగులోకి మారుతోంది. విపరీతంగా చలి వేస్తోంది. ప్రధానమైన యూకోన్ (Yukon) నది జాడవదిలి, అతను పక్కనే బాగా ఎత్తుగా ఉన్న మట్టిదిబ్బ ఎక్కేడు; ఆ మట్టిదిబ్బ…

Read More