పద్మవల్లి

zen and the art of

తేరే ఆహటే నహీ హై…

“హర్ ములాకాత్ కా అంజామ్ జుదాయీ హై క్యోం, అబ్ తో హర్ వక్త్ యహీ బాత్ సతాతీ హై హమే”  ఎడబాటు, సెపరేషన్, జుదాయీ … భాష ఏదైనా ప్రభావం ఒక్కటే,…

Read More