పరేశ్ ఎన్ దోశి

మనసుపటం

మనసుపటం

1 మొక్కలకి నీళ్ళు పోశాను కుక్కపిల్లకు అన్నం పెట్టాను పిట్టలకు నీళ్ళు పోసుంచాను తల పగిలి పోతోంది; మళ్ళీ పడుకుంటాను గంట తర్వాత లేపుతావా? తలకి యెర్రటి స్కార్ఫ్ కట్టుకుని అమృతాంజనం వాసనతో…

Read More