పసునూరు శ్రీధర్ బాబు

నువ్వొంటరివే!

నువ్వొంటరివే!

ఒక ఆశ్చర్యాన్ని వేటాడుతున్నప్పుడు ఒళ్ళు మరిచిన పరవశంలో నువ్వు ఒంటరివే- ఒక ఆనందాన్ని సముద్రంలా కప్పుకున్నప్పుడు అలల వలల్లో తుళ్ళిపడే ఒంటరి చేపవు నువ్వే- ఒక పాట వెంట కాందిశీకుడిలా పరుగు తీసినప్పుడు…

Read More
చీకట్లోంచి రాత్రిలోకి…

చీకట్లోంచి రాత్రిలోకి…

ఎంతసేపని ఇలా పడిపోతూనే ఉండడం? పాదాలు తెగిపడి పరవశంగా ఎంతసేపని ఇలా జలపాత శకలంలా లేనితనంలోకి దిగబడిపోతూనే ఉండడం? రాలిన కనుగుడ్ల నడుమ కాలిన దృశ్యంలా ఎంతసేపని ఇలా నుసిలా రాలిపోతూ ఉండడం?…

Read More