పాపినేని శివశంకర్

రజనీగంధ

రజనీగంధ

పువ్వులంటే యిష్టం ఇంటి ముందు గుప్పుమని పిలుస్తూ పసితనానికి తావులద్దినపొన్నాయి చెట్టు – పూలేరి కాడలు తుంచి బూర లూదటమంటే యిష్టం కిలకిలల పూలరేకులంటే యిష్టం రేకుల కోమలత్వం ఇష్టం విరిసిన ధనియాల…

Read More