పి.కె.జయలక్ష్మి

chinnakatha

స్నేహనామా

“అయితే  యూరోప్ లో అంతా ఫ్రీ లైఫ్ అన్నమాట!” ఆశ్చర్యంగా అడిగింది పక్క ఫ్లాట్ మిత్రురాలు సురేఖ.     “ ఒకరకంగా అలాగే అనుకోవాలి రేఖా! ఇరవయ్యేళ్లొచ్చేవరకే తల్లిదండ్రుల బాధ్యత,  తర్వాత తమ కాళ్ళ…

Read More