పోపూరి సురేష్ బాబు

శిలాక్షరం

శిలాక్షరం

అక్షరం   నన్ను    కుదిపేస్తోంది కన్ను అక్కడే    అతుక్కుపోయినా.. ఆలోచన    స్తంభించిపోయినా – అంతరంగపు  ఆవేదనను అంతర్లోకపు   అనుభూతిని అక్షరాలు   అనుభవించమంటున్నాయి. ప్రస్తుతించిన    గతం     భవిష్యత్తులో వర్తమానమై   ఘనీభవించినా అక్షరాలున్నాయే     అవి పుస్తకాల   …

Read More