ప్రసాద్ అట్లూరి

పగిలే మాటలు

పగిలే మాటలు

నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో నలుగురు నిలబడేచోటు చేతికర్ర ఊతమైనాడెవడో నోరుతెరిచి నాలుగు పైసలడిగితే  పగిలే ప్రతిమాట ఆకలై అర్ధిస్తుంది ! దర్నాచౌక్ దరిదాపుల్లో కలక్టరాఫీస్ కాంపౌడుల్లో ఒకేలాంటోళ్ళు నలుగురొక్కటై తమలోని ఆవేదనల్ని వ్యక్తపరుస్తుంటే …

Read More