బాలాసుధాకర్ మౌళి

ఆత్మీయత ఆ వాక్యాల అందం!

ఆత్మీయత ఆ వాక్యాల అందం!

                                                1 ‘రక్తస్పర్శ’, ‘ఇవాళ’, ‘వలస’ లాంటి వైవిధ్యభరితమైన కవిత్వం రాసిన కవి- అఫ్సర్ గారి- కొత్త కవితా సంపుటి ‘ఊరిచివర’ ని చదవడం వొక గొప్ప రిలీఫ్. కవిత్వానికి వొక…

Read More