బి.వి.వి.ప్రసాద్

ఆవలి తీరం గుసగుసలు

ఆవలి తీరం గుసగుసలు

1 ఒక సాయంత్రానికి ముందు ఇద్దరు వృద్దులతో గడిపాను కాసిని నిముషాలు   మా చుట్టూ జీవనవైభవం ప్రదర్శిస్తున్న దృశ్యమాన ప్రపంచం కరుగుతున్న క్షణాలతో పాటు వాళ్ళ వెనుకగా నేనూ వృద్దుడినవుతున్న లీలామాత్రపు…

Read More