బేతవోలు రామబ్రహ్మం

ఒళ్ళు మరిచిపోయిన చందమామ!

ఒళ్ళు మరిచిపోయిన చందమామ!

చక్కని రాచకన్నియలు సౌధములన్ శ్రవణామృతంబుగా మక్కువఁ బాడుచున్ లయ సమానగతిం బడఁ జెండుఁగొట్టుచోఁ జుక్కల ఱేఁడు మైమఱచి చూచుచు నిల్వఁగ నప్పురంబునం దక్కట చెండు తాకువడి యాతని మేనికిఁ గందు గల్గెఁగా. శంతనుమహారాజుగారి…

Read More
మంచి ముత్యాల్లాంటి పద్యాలు

మంచి ముత్యాల్లాంటి పద్యాలు

సముద్ర గర్భంలో ఆల్చిప్పలుంటాయనీ, వాటిలో ముత్యాలుంటాయనీ, వాటిని పట్టి తెచ్చి అమ్ముతారనీ విన్నాం. కానీ ఈ ముత్యాల వేట ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. దీన్ని సూర్యాస్తమయం తారకోదయాలతో పోల్చి చెబుతున్నాడీ కవి. 178….

Read More
అలవోకగా ఆమె అద్భుత జలవిన్యాసం!

అలవోకగా ఆమె అద్భుత జలవిన్యాసం!

ఎప్పుడు పుట్టిందో, ఎక్కడ పుట్టిందో! సుమారు రెండు వేల సంవత్సరాలుగా నడుస్తోంది తెలుగు పద్యం. దీనితో కలిసి మనమూ నాలుగు అడుగులు వేద్దామంటారా. రండి మాతో పాటు. పద్యం కోసం పాదయాత్ర. పాడిందే పాటగా…

Read More