బొలిమేరు ప్రసాద్

ఈ వేసవిరాత్రి , ఈ ప్రయాణం

ఈ వేసవిరాత్రి , ఈ ప్రయాణం

గాలికి ఉక్కబోసి తాటిచెట్టు తలల్ని తిడుతూ చిరుమేఘం దారితప్పి చుక్కలమధ్య దిగులుగా నిరాశాబూదిలో కిటికీ పక్కన శరీరం నిద్రకు మెలుకువకు నడుమ వేలాడుతూ అద్దంమీది ఊదారంగు బొమ్మలతో ఆత్మనిశ్శబ్ద సంభాషణ ఈ వేసవి…

Read More