భాను కిరణ్ కేశరాజు

అశోక్ తో  భాను కిరణ్

తెలుగు సాహిత్యం వేరు, తెలంగాణా సాహిత్యం వేరు!

సమకాలీన తెలుగు కథాలోకంలో ఇప్పుడు బాగా పరిచితమయిన పేరు పెద్దింటి అశోక్ కుమార్. కథ రాసినా, నవల రాసినా అశోక్ ముద్ర వొకటి ఉంటుందని ఇప్పటి పాఠకులు అతి తేలికగా గుర్తు పట్టగల…

Read More