భాస్కర్ కూరపాటి

గద్దరన్న చుట్టూ నా కెమెరా కన్ను…!

  1. తారీఖులూ, దస్తావేజులూ సరిగ్గా గుర్తులేవు కానీ, దాదాపు ఓ మూడు దశాబ్దాల క్రితం అనుకుంటాను. హైద్రాబాద్ “మహారాణా ప్రతాప్ ఫంక్షన్ హాల్”లో మూడు రోజుల పాటు AJLRC మహాసభలు  జరిగాయి….

Read More