భాస్కర్ కొండ్రెడ్డి

అవ్యక్తం

అవ్యక్తం

1  ఎదురుచూస్తునే వుంటాం మనం, కళ్లువిప్పార్చుకొని, ఇంకొన్ని ఆశలు కూర్చుకొని, ఆ చివరాఖరి చూపులు మళ్లీ తెరుచుకోకుండా, మూసుకొనేదాకా.   2 ఎన్ని కష్టాలు తలలకెత్తుకొని తిరుగాడిన దుఃఖాలనుంచి విముక్తినొందే సమయాలను మళ్లీమళ్లీ…

Read More