మద్దుకూరి చంద్రహాస్

గీతా(నా)oజలి గీత రచన పోటీలు

ఒకప్పుడు తెలుగు జాతి గురించిన ప్రబోధ గీత రచనలో పోటీలు నిర్వహిస్తే ‘చేయెత్తి జైకొట్టు తెలుగోడా’,‘పాడరా ఓ తెలుగువాడా’లాంటి అజరామరగేయాలు వెలువడ్డాయి. అదే స్ఫూర్తితో, డాలస్ లో మే 24-26 తారీఖుల్లో జరుగనున్న…

Read More