మన్నం సింధుమాధురి

Smilebox_3704888

క్షమ

క్షమ ‘‘మనతో ఒచ్చేయి మన ఆలోచనలు, ముందు తరాలకి మిగిలేయి మనం చేసే పనులు.  ఆలోచనలకి ఉపయోగపడే పనులు తోడయితే అదే మంచి’’. ఇదేం కొటేషన్‌రా బాబు మనిషి, మనిషికీ మంచికినే దానికి…

Read More