మన్నం సింధు మాధురి

జ్ఞాపకాల యాత్ర

జ్ఞాపకాల యాత్ర

మెడకి కుట్టుకున్న దండ బిగిసి రక్త నదుల ఎదురెదురు మోత వళ్ళంతా గాట్ల మాంసం. కోతలన్నీ  కప్పి ఉంచే  గవురవం విత్తనాల పండగ మొలకలన్నీ మొటిమలై  మాడిన నేల మొకం కబురుల కీటకాల…

Read More