మాయా ఏంజిలో

ang0_007

ఐనా నేను లేస్తాను!

                    –  మాయా ఏంజిలో నువ్వు నీ చేదైన అబద్దాలతోటీ వంకర రాతలతోటీ చరిత్రలో నన్ను అణిచెయ్యాలని చూస్తావు – నన్ను నీ కాలికింద దుమ్ములా తొక్కేయాలని చూస్తావు – అయినా నేను లేస్తాను – ఆ…

Read More