ముళ్ళపూడి సుబ్బారావు

నిర్వహణ: రమా సుందరి బత్తుల

నిలకడగా వుండనివ్వని ‘అప్రజ్ఞాతం’

  ఋతువులతో పాటు రూపు మారే పొలాలు .. ‘బాయల్స్ లా’, ‘న్యూటన్స్ లా’ లతో కొంత సైన్సు .. మానవుని  కోర్కెలు అనంతాలు, శ్రమ నశ్వరము లాంటి పదాలతో అర్థశాస్త్రం …..

Read More