మూగవాడి పిల్లనగ్రోవి

drushya drushyam-12

మూగవాడి పిల్లనగ్రోవి

అజంతా గుర్తొస్తాడు చాలాసార్లు. చెట్లు కూలుతున్న దృశ్యాలు చూస్తున్నప్పుడు. కూలకుండా చెట్టు అలా నడుస్తూ వెళుతున్నప్పుడు కూడా. +++ ఇతడు కూడా అలాంటివాడే. రిక్షా లాగి పొట్టపోసుకుంటాడు. నిజానికి “రిక్షా తొక్కి’ అని…

Read More