మెర్సీ మార్గరెట్

దోసిలిలో ఒక  నది

దోసిలిలో ఒక నది

బయటికి ప్రవహించేందుకు దారి వెతుకుతూ నాలుగు గోడల మధ్య ఒక  నది ఊరుతున్న జలతో పాటు పెరుగుతున్న గోడల మధ్యే తను బందీ   ఆకాశమే  నేస్తం నదికి మాట్లాడుకుంటూ, గోడును వెళ్లగక్కుకుంటూ…

Read More