మోహిని కంటిపూడి

ప్రేమలేఖ

ప్రేమలేఖ

కాగితం పూల మీద వాలిన నీ వేలిగుర్తుల్ని నీలిముంగురులతో జతచేస్తుందీ చిరుగాలి తెలుసు నాకు నీ ఆత్మని తోడుగా విడిచెళ్ళావని ఓ గుండెడు కన్నీటి చారికల్నైనా వదలకుండా తోటల్ని దహనం చేయలేమని తెలుసు…

Read More