యెనికపాటి కరుణాకర్

kara_featured

తాత్విక ‘జీవధార’

నిర్వహణ: రమాసుందరి బత్తుల ’జీవధార’ కారా కధలన్నిటిలోకీ విశిష్టమైనది. ఇది కేవలం ఒక కధ కాదు. కారా కధలన్నిటా అంతర్వాహినిగా ప్రవహించి వాటిని సుసంపన్నం చేసిన ఆయన ప్రాపంచిక దృక్పధం. ఇది ఆయన…

Read More