రమా సరస్వతి

Katha ku Bomma (1)

ఆమె

రాత్రి  ఎనిమిదింటప్పుడు రావడంరావడంతోనే తన గదిలోకి వెళ్లిపోయి.. ‘డామిట్‌.. ఐ కాంట్‌’ కసిగా అంటూ స్టడీ  వస్తువులన్నీ విసిరేయసాగాడు పద్దెనిమిదేళ్ల ప్రణవ్‌! ప్రణవ్‌.. వాట్‌ ద హెల్‌ ఆర్‌ j­ డూయింగ్‌! స్టాపిట్‌!’…

Read More