లక్ష్మీ రాఘవ

అనుబంధాల టెక్నాలజీ

అనుబంధాల టెక్నాలజీ

‘ప్చ్’ అన్నాడు అప్రయత్నంగా శేషాచలం. ‘ఏమిటి శేషు అంత నిరాశ గా వున్నావు” పార్కులో పక్కనే కూర్చున్న రామనాధం అన్నాడు శేషాచలం తో. “ఏమిటో చాలా విషయాలు అర్థం కావటం లేదు” “రిటైర్…

Read More
url

మారుతోన్న తరం

“ ఒకసారి వచ్చి వెడతారా నాన్నగారూ “ శేఖర్ నుండి ఫోను …. “ ఏమైందిరా  ?  “ప్రకాశరావుకు  ఆదుర్దా కలిగింది. కొడుకు శేఖర్ కోడలు ప్రభ ల  పట్నపు పరుగుల జీవితంలో…

Read More