వర్మ కలిదిండి

కార్తీక పక్షం

మా ఊరి మంచినీటి చెరువులో విష్ణుమూర్తి శయనిస్తాడని బంగారు పట్టీలు వెల వెల బోయిన రేవులో నీ పాదాలు చూసే క్షణం వరకూ తెలీదు పాల కడలిలో ముంచి తీసినట్టున్న నీ పాదాలు…

Read More