వాధూలస

unnamed

“రేడియో అక్కయ్య” ఇక లేదు!

” రారండోయ్ …రారండోయ్    బాలబాలికలు రారండోయ్ బాల వినోదం కనరండోయ్ ” అరవై ,దెబ్భయ్  దశకాల్లో అత్యంత ప్రాచుర్యం కలిగిన ఆకాశవాణి  శీర్శికా గీతం.ఆదివారం మధ్యాహ్నం రేడియో చుట్టూ మూగి ,ప్రసారమయిన మాటలు…

Read More
url

అరుణ పూర్ణిమ

“కొండగాలి తిరిగిందీ   గుండె ఊసులాడిందీ      గోదావరి వరద లాగా  కోరిక చెలరేగింది  …ఆ” రేడియోలో పాట మొదలు కాగానే ఎప్పటి లానే గతం నా కళ్ల ముందుకు వచ్చింది….

Read More