వాయుగుండ్ల శశి కళ

లెనిన్ ధనిసెట్టి

ఒక నేల కన్నీరు

నీటిపై రాత్రి పరిచిన మౌనాన్ని  ఒక్క వెలుగు పరుగులెత్తిస్తుంది.  ఏళ్ళుగా మనిషి గుండెలో నెలకొన్న స్తబ్ధత ని  ఒక్క అక్షరం బ్రద్దలు చేస్తుంది ”సొన కాలువల అపూర్వ పురా గాధ ” లెనిన్ ధనిశెట్టి…

Read More