వాసా ప్రభావతి

vasa

స్త్రీ విద్య మొదలు ‘తన్హాయి’ వరకు

దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స తెలుగు సాహిత్యమందు మహిళ లెస్స. మృదు మధురమైనది తెలుగు భాష. అందుకే తేనెవలె తీయనైనది తెలుగు భాష అంటారు. 11వ శతాబ్దము పూర్వం గురించి అనగా నన్నయ్య పూర్వము…

Read More