విజయ్ కుమార్ ఎస్వీకే

చీకటి దారి నడకలో…

చీకటి దారి నడకలో…

జేబులో కొన్ని వెలుతురులు- *** కలలో నడకలా దారంతా చీకటి- గాఢత నిండిన గాలీ భయపెడ్తూ చెవులు కొరికేస్తూ- నిశ్శబ్దంలో మరో నిశ్శభ్దాన్ని మోస్తూ- సాగే కాళ్ళూ ఆగేంత కలవరం- దూరం తగ్గకా…

Read More