వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

vemuriratease

నేను కూడ ఒక ‘నాటు’ మనిషినే!

మనం ఎవ్వరూ కని, విని, ఎరగని కైలాస్ సత్యార్థి కి నోబెల్ శాంతి బహుమానం వచ్చిందని తెలియగానే “కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన” అన్న గీతా ప్రబోధం గుర్తుకి వచ్చింది. నిష్కామ కర్మ…

Read More