శ్రీలేఖ

ఉన్నా లేని నేను…

ఉన్నా లేని నేను…

సన్నగానో సందడిగానో దిగులు వర్షం మాత్రం మొదలయ్యింది. మనసంతా గిలిగింతలు పెట్టిన క్షణాలు గుండెలో గుబులుగా తడుస్తూ ఇపుడింక జ్ఞాపకాలుగా. ఎన్నిసార్లు విసుక్కోవాలో సూర్యుణ్ణీ, చంద్రుణ్ణీ రమ్మనో పొమ్మనో తడిమిన ప్రతిసారీ నిశ్శబ్దమే…

Read More