శ్రీ అట్లూరి

Sri hari - EPS

“బాగున్నవా తమ్మి?” ఇక వినిపించదు ఆ పలకరింపు!

రియల్ స్టార్ శ్రీహరి నిజంగానే రియల్ స్టార్ .  అయన లేకపోయారు అంటే నమ్మలేక పోతున్నా ఇంకా ..   ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా అరె తమ్ముడు ఎట్లున్నావు అని ఆప్యాయంగా పిలిచే శ్రీహరి…

Read More