సతీష్ చందర్

చిల్లు జేబులో నాణేలు / సతీష్ చందర్

చిల్లు జేబులో నాణేలు / సతీష్ చందర్

బతికేసి వచ్చేసాననుకుంటాను అనుభవాలన్నీ మూటకట్టుకుని తెచ్చేసుకున్నాననుకుంటాను. ఇంతకన్నా ఏంకావాలీ- అని త్రేన్చేద్దామనుకుంటాను.   గడించేసాననుకుంటాను. జేబుల్లో సంపాదన జేబుల్లోనే వుండి పోయిందనుకుంటాను. రెండుచేతులూ జొనిపి కట్టల్ని  తాకుదామనుకుంటాను.   అనుభవాల మూటలూ, నోట్ల…

Read More