సిద్ధార్థ

నన్ను ఇంకొక చోట నిలబెట్టు

నన్ను ఇంకొక చోట నిలబెట్టు

సగం చీకటి తనమేనా … గువ్వా మెట్టు … పైకి జరుపు మసి కనుపాపను గురిచూసి కొట్టు పసుపు కొమ్ముల్ని ఆమె చేతిగాజులు దంచినట్టు గుమ్మొచ్చి పడిపోయిన వాన మబ్బుల్ని దంచు అగొనే…

Read More
మహాఖననం

మహాఖననం

  యములోడా… ఇది భస్మ సరస్సు  రణ గొంగలి కప్పుకున్న యవ్వన భూమి  ధిక్కార ప్రాంతాన  నిలిపిన నిషేధ ద్వారం…                   …

Read More
మల్లెల తీర్థం

మల్లెల తీర్థం

ఈ   వనభూమి కానుకగా కొన్ని చినుకుల్ని చిలకరించింది తన పిల్లలతో వచ్చి కాండవ వన దహన హృదయమ్మీద… దహనం రెట్టింపైంది రక్తంలో కొత్త లిపి పరిణమించింది ఎముకల్లోపలి గుజ్జు ఏకాంతాన్ని చెక్కుకుంటూంది నా…

Read More