సి.యస్. రాంబాబు

Kadha-Saranga-2-300x268

కొత్త పరుగు

              కొద్ది రోజులుగా శంకర్రావు ‘చదువుకున్నంత కాలం సమస్యలే. జీవితంలో స్థిర పడ్డాక కూడా సమస్యలేనా’ అని వలపోస్తున్నాడు. పొద్దున్నే లక్ష్మి చదివిన లిస్టు గుర్తుకు వచ్చింది.  పెద్దవాడికి ఎమ్.టెక్ సీటుకు…

Read More