సి.వి. సురేష్

అతడొక అరణ్యం…అతడొక యుద్ధం!

(కవి బాల సుధాకర్ మౌళికి కొలకలూరి ప్రత్యేక పురస్కారం లభించిన సందర్భంగా) 1 క౦టికి కనపడిన ప్రతి తడి దృశ్య౦లో చెలమ త్రవ్వి  విస్మృతానుభావాలను దోసిళ్ళతో తోడుకోని, వార బోస్తూ , గు౦డెల్లో…

Read More