సుజలా మూర్తి గంటి

మరుగుజ్జు

       *** సాయ౦కాల౦  పార్టీకి  వెళదామని  తయారవుతున్నాను. నాభర్త   విక్ర౦  ఆఫీసులో  పార్టీ  ఉ౦ది. అద్ద౦లో  నన్ను  నేను చూసుకోవడ౦  నా కిష్టమైన  పనుల్లో ఒకటి. దానికి  కారణ౦ నేను…

Read More