సైదులు ఐనాల

నేనే మాట్లాడేది…

నేనే మాట్లాడేది…

అవును నేనేమాట్లాడేది తడిగుడ్డలతో కోయబడ్డ గొంతును తేనెపూసిన కత్తి అంచు నుండి నేనే మాట్లాడుతున్నా ఏ ప్రజాప్రతినిధీ నాకోసం కన్నీటిని కార్చలే అందుకే నేనే మాట్లాడుతున్నా ఈ నేలను ముద్దాడిన పాపానికి చావును…

Read More