హెచ్చార్కె

మా

మా

ఆగు ఒక్క క్షణం, ఆపు ఖడ్గ చాలనం, రణమంటే వ్రణమే, ఆపై మరేమీ కాదు నువ్వు కత్తి తిప్పడం బాగుంది నువ్వు హంతక ముఖం ధరించడం బాగుంది ఇంతకూ మనం ఎందుకు యుద్ధం…

Read More
పర్వతాలూ పక్షులు

పర్వతాలూ పక్షులు

      నేనొక పల్చని రెక్కల పక్షిని, గర్వం నాకు, ఎగర గలనని. నువ్వొక పర్వతానివి, గగన సీమల యొక్క వినయానివి. నువ్వూ నేను ఒకటే గాని ఒకటి కాదు. నువ్వు…

Read More
url

రంగు రాయి

తెలుసు. ఇది కల. మొదటి సారి కాదు, వెయ్యిన్నొకటో సారి కంటున్న కల. చిన్నప్పట్నుంచి ఎన్నో సార్లు కన్న కల, కొంచెం కూరుకు పట్టగానే ఎట్నించి వస్తుందో తెలియదు, వచ్చి నన్ను ఎత్తుకుపోతుంది….

Read More