వనజ తాతినేని

flower

రచయిత గారి భార్య

“ఇదిగో . .. ఏమండి ? మిమ్మల్నే ! ” ఎవరో పిలుస్తున్నట్లనిపించింది. ఆగి చూసాను . ఎవరూ లేరక్కడ . భ్రమ పడ్డాననుకుని మళ్ళీ కదిలాను . “అలా వెళ్ళిపోతారేమిటండి కాస్తాగి…

Read More
Kadha-Saranga-2-300x268

సంస్కారం

  ప్రొద్దునే వాకింగ్ ముగించుకుని వచ్చి కారిపోతున్న  చెమటని  తుడుచుకుంటూ ఇంటిముందు ఇష్టంగా పెచుకున్న పచ్చిక పై పారిజాతం చెట్టుకు ప్రక్కగా విశ్రాంతిగా వాలి  రాలి పడిన పూల నుండి పరిమళాలను ఆస్వాదిస్తూ…

Read More